Spring naar de inhoud

MR

Iedere school heeft verplicht een medezeggenschapsraad. De MR overlegt met de directie en het schoolbestuur over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, het vaststellen van vakanties en vrije dagen, de keuze van een lesmethode en de manier waarop men ouders wil laten meehelpen in het onderwijs en bij andere activiteiten. In de medezeggenschapsraad van het basisonderwijs zitten vertegenwoordigers van de ouders (de oudergeleding) en vertegenwoordigers van het personeel (de personeelsgeleding). Alle ouders en personeelsleden kunnen zich verkiesbaar stellen voor de medezeggenschapsraad. De MR vergadert een aantal keren per jaar. De data van de vergaderingen staan vermeld in de jaarkalender. Alle vergaderingen zijn openbaar, maar de MR stelt het op prijs, dat u uw komst van tevoren even meldt bij de voorzitter (zie hiervoor de jaarkalender).
De MR is ook bereikbaar via MR.delinderakkers@opoborger-odoorn.nl.

Huishoudelijk reglement Medezeggenschapsraad 2023

De verdeling binnen de raad ziet er als volgt uit:
Rosie Tjooitink-van Veen (VZ) oudergeleding

Marieke Jeurink oudergeleding

Marieke Nijenhuis personeelsgeleding

Gerda Assen personeelsgeleding

samen uniek