Spring naar de inhoud

Passend Onderwijs

Schoolondersteuningsprofiel (SOP)

In het SOP leggen wij als school vast hoe wij de ondersteuning van leerlingen invullen en wat mogelijk is. De basisondersteuning is beschreven, evenals de extra ondersteuning die wij bieden met hulp van het samenwerkingsverband passend onderwijs.

Onze basisondersteuning omvat het volgende:

  • Wij geven alle leerlingen goed onderwijs.
  • Alle leerlingen moeten zich veilig voelen op onze school.
  • Alle leerlingen moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen.
  • Wij kunnen extra hulp geven aan kinderen, dit kan per school verschillen.

Een omschrijving hiervan én wat een ouder mag verwachten als een kind extra hulp nodig heeft, staat in onze SOP. Een SOP is maximaal vier jaar geldig, de medezeggenschapsraad (MR) heeft adviesrecht. Vanaf schooljaar 2022-2023 hebben wij het SOP integraal opgenomen in de schoolgids. Samen met het toelatingsbeleid geven wij op deze manier informatie over onze mogelijkheden.

Ondersteuningsroute OPO Borger Odoorn

Alle basisscholen in de gemeente Borger-Odoorn en Emmen zijn aangesloten bij het samenwerkingsverband passend onderwijs 22.02. Dit zijn zowel de reguliere basisscholen als de scholen voor gespecialiseerd onderwijs. Het doel van deze samenwerking is voor ieder kind een zo passend mogelijk onderwijsaanbod te realiseren. Binnen OPO Borger Odoorn hebben wij de ondersteuning op de volgende manier vormgegeven.

Ondersteuning op de basisschool

Het onderwijs op onze scholen is zo ingericht dat het zoveel mogelijk aansluit bij de mogelijkheden van de verschillende leerlingen. Leerkrachten geven dagelijks aan leerlingen instructie op maat, bieden differentiatie bij het aanbod, gaan uit van hoge verwachtingen, monitoren ontwikkeling en zorgen voor een positief groepsklimaat. Ze onderhouden contacten met ouders over de vorderingen van hun kind(eren) en in welke mate de kinderen ondersteuning nodig hebben.

Op iedere school werkt naast de leerkrachten een intern begeleider. De basisschool werkt ook samen met externe professionals zoals de jeugdverpleegkundige/schoolarts van de GGD, een logopediste van de GGD en het sociaal team van de gemeente. De school kan daarnaast ook een beroep doen op het ondersteuningsteam (OT) dat werkzaam is binnen OPO Borger Odoorn, om mee te kijken bij de mogelijkheden van de ondersteuning voor de leerlingen en de vervolgstappen die worden genomen.

Mogelijke vervolgstappen zijn:

  • Een observatie in de groep en het van hieruit geven van adviezen aan de leerkracht.
  • Het aanvragen en laten uitvoeren van een onderzoek bij een externe instantie om de ondersteuningsbehoeften van de leerling duidelijker in kaart te brengen.
  • Het aanvragen van een arrangement bij het schoolbestuur. Op een aantal momenten in de week kan van hieruit aanvullende ondersteuning aan de leerling/groep leerlingen worden geboden, uitgevoerd door een onderwijsassistent.

Wanneer een arrangement wordt toegekend, stelt de intern begeleider samen met de leerkracht een ontwikkelingsperspectief (OPP) voor de leerling op. Hierin wordt omschreven hoe de (aanvullende) ondersteuning eruit gaat zien en wat de doelen zijn. Het OPP wordt periodiek met ouders geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Elk half jaar wordt samen met het OT besproken of het arrangement nog steeds noodzakelijk is.

Extra ondersteuning in het gespecialiseerd onderwijs
Wanneer blijkt dat de school, niet (langer) kan voldoen aan de ondersteuningsbehoeften van een leerling, wordt met ouders samen gezocht naar een andere school. Het OT helpt hierbij. Indien nodig kan ook het samenwerkingsverband worden betrokken om een passende plek te vinden. Veelal is dit een plek op een school in het gespecialiseerd onderwijs (SBO of SO).

In onze regio zijn dit voor SBO bv. De Toermalijn en de Catamaran in Emmen en De Baldakijn in Stadskanaal en voor SO De Aventurijn, De Springplank en de Thriantaschool in Emmen. Voor de jongere kinderen zijn dit bv. De Klimtoren in Emmen en Klaver-4 in Stadskanaal.

Op deze scholen werken leerkrachten met speciale kennis, ervaring en meer tijd om een leerling te begeleiden. Bij de school werken ook deskundigen die de leerkrachten ondersteunen. De groepen zijn vaak kleiner dan op de gewone basisschool.

Voor de verwijzing naar een school binnen het gespecialiseerd onderwijs vraagt de reguliere basisschool een toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband. Het OT begeleidt de school bij deze aanvraag en ouders worden hierin betrokken.

Augustus 2022

samen uniek